Pregrado

Aviso.

Ryota Akatsuka ( B4 )

Ryota AKATSUKA

auto-presentación

Mantaro Imamura ( B4 )

Mantarou IMAMURA | Mantarou IMAMURA

auto-presentación

Ryoaki Takabayashi ( B4 )

Ryomei TAKABAYASHI

auto-presentación

Yusei Tandoh ( B4 )

Yuusei TANTOU | Yuusei TANTOU

auto-presentación

Hayato Matsuyama ( B4 )

Hayato MATSUYAMA

auto-presentación

Yuta Motoya ( B4 )

Yuuta MOTOMTANI

auto-presentación