Undergraduate

Notice

Ryota Akatsuka ( B4 )

Ryota AKATSUKA

Bio:

Mantaro Imamura ( B4 )

Mantarou IMAMURA

Bio:

Ryoaki Takabayashi ( B4 )

Ryomei TAKABAYASHI

Bio:

Yusei Tandoh ( B4 )

Yuusei TANTOU | Yuusei TANTOU

Bio:

Hayato Matsuyama ( B4 )

Hayato MATSUYAMA

Bio:

Yuta Motoya ( B4 )

Yuuta MOTOMTANI

Bio: