Undergraduate

Hitomi Uemura ( B4 )

Hitomi UEMURA

Bio:

Koutaro Kawasaki ( B4 )

Kotaro KAWASAKI

Bio:

Koh Sato ( B4 )

Ko SATO

Bio:

Ryosuke Watanabe ( B4 )

Rosuke WATANABE

Bio: