Second-year Master Course Students

Jianwei Zhang (M2)

Master course

Bio:

Atsushi Takano ( B4 )

Atsushi Takano (M2)

Master course

Bio:

Koya Tanigawa ( B4 )

Koya Tanigawa (M2)

Master course

Bio:

LEMCKE, Deniz (M2/DD)

Deniz LEMCKE

Bio:

First-year Master Course Students

Ryo Otake ( M1 )

Ryo OTAKE

Bio:

Junnosuke Kokubun ( M1 )

Junnosuke KOKUBU

Bio:

Tomoya Yamakawa ( M1 )

Tomoya YAMAKAWA

Bio:

Ayaka Yomota ( M1 )

Ayaka YOMODA | Ayaka YOMODA

Bio: