Pregrado

Hitomi Uemura ( B4 )

Hitomi UEMURA

auto-presentación

Koutaro Kawasaki ( B4 )

Kotaro KAWASAKI

auto-presentación

Sato, Koh ( B4 )

Ko SATO

auto-presentación

Ryosuke Watanabe ( B4 )

Rosuke WATANABE

auto-presentación