Master 2 años

Zhang Jianwei (M2)

Master course

Auto-presentación:

Atsushi Takano ( B4 )

Atsushi Takano (M2)

Atsushi TAKANO

auto-presentación

Koya Tanigawa ( B4 )

Koya Tanigawa (M2)

Koya TANIKAWA

auto-presentación

LEMCKE, Deniz (M2/DD).

Deniz LEMCKE

auto-presentación

1er año de máster

Ryo Otake ( M1 )

Ryo OTAKE

auto-presentación

Junnosuke Kokubun ( M1 )

Junnosuke KOKUBU

auto-presentación

Tomoya Yamakawa ( M1 )

Tomoya YAMAKAWA

auto-presentación

Ayaka Yomota ( M1 )

Ayaka YOMODA | Ayaka YOMODA

auto-presentación